Materialkemi för additiv tillverkning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB233

Kod
1KB233
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Materialkemi, 5 hp (avancerad nivå). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utföra enklare termodynamiska beräkningar relevanta för additiv tillverkning med kommersiell mjukvara
  • redogöra för grundläggande begrepp och fenomen i samband med kärnbildning och stelning i smältzon.
  • redogöra för kinetiska effekter i samband med additiv tillverkning
  • redogöra för hur mikrostruktur kan kontrolleras i pulverbädd samt i samband med värmebehandling och sintring
  • med hjälp av fördjupande kunskaper om metoder för additiv tillverkning av metaller och legeringar kritiskt analysera hur val av metod påverkar struktur och egenskaper.

Innehåll

Termodynamik i additiv tillverkning. Stelningsfenomen i additiv tillverkning. Kontroll av fasinnehåll och mikrostruktur i additiv tillverkning. Fasomvandlingar under additiv tillverkning och under efterbehandling. Projekt baserat på vetenskapliga publikationer inom utvalt område av relevans för kursen. Datalaboration.

Undervisning

Föreläsningar, projekt och laborationer

Examination

Skritflig tentamen (3 hp), laboration och projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin