Strukturoptimering för additiv tillverkning I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM103
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive grundkurs i hållfasthetslära. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera olika klasser av strukturell optimering som adresserar storlek, form och topologi,
  • förklara konceptet med designvariabler, begränsningar och målfunktioner i ett optimeringsproblem,
  • formulera konstruktionsuppgifter med enkla bärande strukturer som optimeringsproblem,
  • numeriskt lösa enkla storleksoptimeringsproblem,
  • implementera optimeringsalgoritmer.

Innehåll

Målfunktioner, begränsningar, optimeringsalgoritmer, numerisk implementering och problemlösning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Examination

Projektarbete (2 hp), inlämningsuppgift (2 hp) och laboration (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin