Processimulering och kvalitetskontroll

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM107

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM107
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp inom materialteknik på avancerad nivå, inklusive Additiv tillverkning i polymera material.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva metoder och möjligheter att simulera och kontrollera processen vid additiv tillverkning,
  • beskriva komponentegenskaper som går att mäta och tekniker för detta,
  • redogöra översiktligt för de centrala begreppen inom kvalitetsteknik och kvalitetsstyrningssystem.

Innehåll

Strategier för processimulering och kvalitetskontroll inom additiv tillverkning. Mjukvara för processimulering och effekter av olika processparametrar vid additiva tillverkningsprocesser. Insamling och behandling av processdata. Tekniker för kvalitetskontroll av färdiga produkter.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (2 hp), inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin