Nanoporösa material med tillämpningar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM109

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM109
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kategorisera och beskriva kända nanoporösa material enligt deras kemiska, fysikaliska och strukturella egenskaper samt återge IUPAC-definitionen för porositet,
  • redogöra för principerna bakom karakteriseringstekniker som används för nanoporösa material samt materialegenskaperna dessa används för att undersöka, utföra syntes och karakterisering av vanliga nanoporösa material,
  • analysera och tolka data relaterade till karaktäriseringen av nanoporöst material,
  • förklara vilka egenskaper hos ett nanoporöst material som är viktiga för givna tillämpningar och argumentera hur olika typer av nanoporösa material förväntas bete sig i sådana tillämpningar.

Innehåll

Introduktion till nanoporösa material och deras tillämpningar. Zeoliter, metall-organiska ramverk och porösa karbonater. Mesoporös kiseldioxid, porösa polymerer, poröst kol. Karakterisering av porösa material I: röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, nukleär-magnetisk resonans (NMR), vibrationsspektroskopi, termisk analys, gasadsorption. Funktionalisering av nanoporösa material och tillämpningar av porösa material: gasseparation, jonbyte, katalys, bioapplikationer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Aktivt deltagande på seminarier samt muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin