Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA229

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA229
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N, Religionsvetenskap G1N, Teoretisk filosofi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt redogöra för den kosmologiska standardmodellen, observationellt stöd och nuvarande begränsningar i empirisk kunskap
  • använda grundläggande begrepp från vetenskapsfilosofi, kosmologins filosofi, kunskapsteori och metafysik
  • redogöra för grundläggande tankar om universums karaktär och ursprung inom utvalda religioner
  • identifiera, analysera och diskutera centrala problem inom kosmologi på ett tvärvetenskapligt sätt
  • kommunicera egna synsätt kring relationen mellan fysik, filosofi och religion inom kosmologi, med disciplinär medvetenhet
  • samarbeta tvärvetenskapligt inom fysik, filosofi och religionsvetenskap

Innehåll

En översiktlig introduktion till disciplinära metoder som används inom fysik, filosofi och religionsvetenskap i kosmologi, samt hur dessa knyter an till olika världsåskådningar. Begrepp och aspekter som berör universums grundläggande egenskaper. Ursprung och öde: orsaker, skapelse, begynnelse, slutgiltig framtid, evighet. Struktur: lagar, rum och tid, beståndsdelar, storskalig struktur och utveckling, oändlighet. Obestämbarhet och observationsurvalseffekter: slump, nödvändighet, finjustering av fysikaliska konstanter, multiversum, utvärdering av teorier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, problemlösningsseminarier och grupparbete, anpassat efter olika disciplinära traditioner.

Examination

Skriftliga uppgifter och muntliga presentationer som inkluderar ett tvärvetenskapligt grupparbete (6 hp), skriftlig tentamen (3 hp), förberedelseuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin