Aktuell litteraturvetenskaplig forskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV090

Kod
5LV090
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Kursen syftar till att ge en bred orientering i ett antal litteraturvetenskapliga problemfält samt färdigheter i litteraturvetenskaplig forskningspraktik.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

  • redovisa förtrogenhet med några olika exempel på aktuell litteraturvetenskaplig forskning, deras teoretiska utgångspunkter och metodologiska val
  • kunna identifiera och analysera litteraturvetenskapliga argument i olika forskningskontexter
  • självständigt kunna identifiera och formulera relevanta forskningsfrågor
  • kunna resonera omkring olika typer av litteraturvetenskapligt källmaterial och dess användbarhet i förhållande till olika typer av forskningsfrågor
  • kunna använda de viktigaste sökvägarna för att leta upp tidigare forskning på ett specifikt fält
  • på ett effektivt och självständigt sätt kunna sammanfatta och värdera ett forskningsläge
  • kunna reflektera kring etiska överväganden som är förknippade med den vetenskapliga praktiken

Innehåll

Kursen sätter studentens teoretiska och metodologiska kunskap i förbindelse med den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. Den ska ge inblickar i och möjlighet att diskutera och reflektera omkring aktuell litteraturvetenskaplig forskning på olika fält, och den ska ge studenten redskap för att själv inleda ett självständigt vetenskapligt arbete. Kursen ska löpa ut i skrivandet av ett vetenskapligt PM omkring ett självständigt formulerat forskningsproblem.

Undervisning

Undervisning ges i form av det högre seminariet i litteraturvetenskap, föreläsningar och kursseminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid föreläsningar samt inlämnande av ett PM. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin