Medicinsk informatik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD026

Kod
1MD026
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Människa-datorinteraktion G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap. Introduktion till medicinsk teknik. Människa-datorinteraktion. Beräkningsvetenskap. Programmeringsteknik. Minst 2 hp från vardera av kurserna Regelverk, patientsäkerhet och etik och Medicinsk sensorteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • avgöra vilka problem inom hälsovårdspraktik som är lämpliga att angripa, inklusive etiska och säkerhetsmässiga ställningstaganden, med datoriserade metoder för visualisering och analys
  • redogöra för hur arbete inom hälsovård kan stödjas med datoriserade verktyg
  • välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, t.ex. från bildanalys, för att angripa specifika problem inom hälsovården
  • beskriva hur krav och behov hos olika intressenter inom hälsovården kan studeras och uppfyllas
  • analysera utmaningarna i att designa system för avancerad analys och informationshantering för hälsovården
  • redogöra för utmaningarna i att införa och använda system för avancerad analys och informationshantering inom hälsovården.

Innehåll

Medicinsk dokumentering och elektroniska patientjournaler. Etik och säkerhet. Tekniker för bildinläsning, bildanalys och bildbehandling. Medicinsk terminologi och standarder. Modellering, simulering och visualisering som verktyg för diagnos och terapi. Medicinsk kunskapsrepresentation och beslutsstöd. Användargränssnitt inom hälsovården. Telemedicin.

Undervisning

Föreläsningar. Gruppövningar. Gästföreläsningar. Studiebesök. Handledning av projektarbeten i grupp.

Examination

Skriftliga prov och inlämningsuppgifter (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin