Fonetik I (introduktion)

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN226

Kod
5LN226
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i Språkteknologiprogrammet (STP) och Logopedprogrammet.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i lingvistik, 7,5 hp, eller Lingvistik I, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i analys av tal och fonetisk transkription.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • benämna samt beskriva läget och funktionen för de anatomiska strukturer som är närmast relevanta för talproduktion, samt relatera dessa till specifika artikulatoriska och akustiska konsekvenser, beskriva det perifera hörselsystemets anatomiska struktur samt de enskilda delarnas funktion
  • definiera och beskriva relationen mellan de grundläggande egenskaperna hos ljudvågor, redovisa översiktligt för hur ljudvågor analyseras och framställs i talsammanhang, samt analysera talmaterial i fråga om källans och talrörets relativa bidrag
  • benämna och exemplifiera de fonetiska kontraster som utnyttjas i språk för att skilja mellan olika vokal och konsonantartikulationer, återge den standardiserade artikulatoriska beskrivningen av ett urval vokal- och konsonantsymboler från IPA-kartan, samt återge de symboler som passar en given standardiserad beskrivning, uttalstroget transkribera enskilda intervokaliska konsonantartikulationer med IPA-notation
  • relatera prosodins olika aspekter till de akustiska korrelat som förknippas med dem, samt beskriva och exemplifiera hur dessa olika aspekter av prosodin utnyttjas i språk, samt urskilja betoning och ordaccenter i svenska ord genom analys eller introspektion
  • beskriva fonologiska särdrag i termer av deras fonetiska definition, analysera transkriberat ordmaterial i syfte att avslöja fonologiska processer däri, samt beskriva dessa i termer av fonologiska regler

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i analys av tal och fonetisk transkription, samt därtill nödvändiga kunskaper om: talets anatomi; elementär ljudvågslära; prosodi (tryck, ton och duration i tal); fonologi (det system som ligger bakom ljudanvändning); och typologi (vilka typer av språkljud människor kan uttala och hur de är fördelade över världens språk).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. laborationstillfällen med obligatoriska laborationer;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs G på moment 1 samt VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin