Experimentell metodik för fysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA608

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA608
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • utforma och utföra fysikaliska experiment och simuleringar för att ge svar på en problemställning
  • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
  • analysera mätningar med datorstöd
  • dokumentera laborationer skriftligt i form av en loggbok och rapport
  • diskutera etiska aspekter av att dokumentera experiment och mätningar enligt den vetenskapliga metoden
  • muntligt presentera och argumentera för sina resultat

Innehåll

Grunderna i mätteknik, databehandling och analys, mätosäkerheter, fortplantning av mätosäkerheter, medelvärde, standardavvikelse, histogram och normalfördelning, konfidensnivå och intervall, minsta kvadratanpassning, kurvanpassning och implementering i Python. Vetenskaplig metod, loggbokshantering, presentationsteknik och rapportskriving. Introduktion till etiska begrepp. Laborationer i mätvärdesbehandling och projekt inom mekanik med utformning av experiment från design till rapportering.

Undervisning

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med praktiska övningar. Självstudier med omvänt klassrum (flipped classroom) och laborationer. Föreläsningar om specifika delar av kursen.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Hemuppgifter (1 hp). Rapportering i loggbok samt skriftlig rapport och muntlig presentation av projekt (2 hp). Muntlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin