Polska E1

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PL011

Kod
5PL011
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs

Behörighetskrav

120 hp i polska inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Undervisningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i huvudspråket samt förtrogenhet med vetenskapliga metoder och problem.

Efter kursen ska studenten:

 • visa god förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
 • visa förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
 • visa mycket goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i polska
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de valda ämnesområdena.

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • självständigt genomföra en undersökning inom polsk språk- eller litteraturvetenskap
 • självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
 • samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
 • försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbetenefter delkurs 2a:
 • identifiera och reflektera över de typiska kontrastiva områdena inom polsk och svensk grammatik
 • redogöra för huvuddragen i det polska språkets struktur samt identifiera, rätta och förklara typiska grammatiska fel hos inlärare på olika nivåer
 • använda grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp

efter delkurs 2b:

 • behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos polska texter på en högre stilnivå, i synnerhet vetenskapliga och populärvetenskapliga texter
 • väl behärska mer komplexa strukturer i polskan
 • kunna översätta svensk text till idiomatisk polska
 • vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och polskt språkbruk

efter delkurs 3a:

 • redogöra för teoribildning om migrantlitteratur
 • redogöra för huvuddragen i den polska migrantlitteraturens utveckling
 • placera och analysera migrantlitteratur i en specifik kulturell och samhällelig kontext

efter delkurs 3b:

 • visa grundläggande kunskaper om den polska filmens historiska utveckling
 • identifiera och redogöra för de olika filmgenrerna och temana
 • diskutera de kulturhistoriska och estetiska aspekterna i filmerna
 • med god förståelse använda de filmvetenskapliga termerna

efter delkurs 3c:

 • redogöra för den polska emigrationen i världen och i Sverige
 • beskriva och analysera de grammatiska och fonetiska likheterna och skillnaderna mellan det polska språket i Polen och i utlandet
 • redogöra för huvuddragen i det polska språkets utveckling i Sverige
 • redogöra för och reflektera kring relationen mellan språk och identitet
 • visa insikt i polska språkets närvaro i Sverige

Innehåll

Kursen består av examensarbete och 2 valbara kurser, Delkurs 2a eller 2b och Delkurs 3a, 3b eller 3c:

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp (obligatorisk)

Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhällsfrågor redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor som skrivs på polska eller svenska. Om examensarbete skrivs på svenska ska en sammanfattning på polska om minst 2 sidor finnas med arbetet. Vid ett examensarbete skrivet på polska ska en sammanfattning om minst 2 sidor på svenska finnas med. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Delkurs 2a. Polsk-svensk kontrastiv grammatik, 7,5 hp (valbar)

Kursen ger fördjupande kunskaper i polskans grammatik samt i de viktigaste syntaktiska och morfologiska skillnaderna mellan polska och svenska. Studenterna förväntas ha god grundläggande grammatisk kunskap som bas. På kursen tränas förmågan att förstå och förklara kontrastiva skillnader i grammatiken och nya språkvetenskapliga termer tas upp. Även kontrastiva skillnader i struktur och stil inom t.ex. vokabulär och idiomatiska uttryckssätt diskuteras och studeras.

Delkurs 2b. Färdighetskurs i polska, 7,5 hp (valbar)

Undervisningen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i polska på avancerad nivå i både skrift och tal. Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär analyseras. Olika stilistiska drag i polskan samt skillnader mellan det talade och det skrivna språket diskuteras med utgångspunkt i de valda texterna.

Delkurs 3a. Polsk migrantlitteratur i världen, 7,5 hp (valbar)

Kursen ger fördjupande kunskaper i den polska samtida så kallade migrantlitteraturens utveckling samt en genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur. Kursen behandlar skönlitteraturen och skönlitterära författare med polskspråkig bakgrund. Tonvikten ligger vid analys av verkens språk, genre och tema. Inom kursen studeras även tematiska och stilistiska likheter i de valda författarnas verk. Mottagarlandets litterära, kulturella och samhälleliga inflytande på migrantförfattare undersöks. Därutöver diskuteras publiceringsmöjligheter och migrationslitteraturens ställning inom den polska litteraturens historia.

Delkurs 3b. Polsk film, 7,5 hp (valbar)

Kursen ger en översikt över den historiska utvecklingen av filmskapande i Polen efter andra världskriget fram till idag samt den polska filmskolans betydelse i denna process. I kursen diskuteras ett urval av polska filmer utifrån genre, tema, skådespeleri samt kulturhistoriska och estetiska aspekter. Kursen ger även grundläggande kunskaper i filmvetenskap som utgör utgångspunkten för diskussioner.

Delkurs 3c. Polskans utveckling utanför Polens gränser, 7,5 hp (valbar)

Denna gränsöverskridande kurs ger en historisk översikt över den polska emigrationen - kronologi, riktning, sociala grupper, utvandringens orsaker och utvecklingstendenser. Kursen ger allsidig orientering om grammatiska och fonetiska likheter och skillnader mellan det polska språket i Polen och i utlandet, undervisning i polska som modersmål, arvspråk och främmande språk, språkpolitik, bilingvism, språksituationer, sociolekter, relationen mellan språk och identitet. Tyngdpunkten ligger på den polska emigrationen till Sverige och polskans särdrag i den svenska språkmiljön.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet. Undervisningsspråket är polska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1: Kunskapskontroll sker genom ventilering av ett examensarbete på 20-30 sidor vid ett avslutande seminarium samt opponering av ett examensarbete skrivet av en annan student.

Delkurs 2a: Kunskapskontroll sker genom löpande inlämningsuppgifter.

Delkurs 2b: Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen.

Delkurs 3a: Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Delkurs 3b: Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Delkurs 3c: Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin