Webbproduktion

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS079

Kod
2IS079
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • beskriva hur Content Management System (CMS) fungerar på en övergripande nivå,
  • förklara konceptet användarcentrerad design i kontexten av webbutveckling,
  • förklara vilken påverkan hantering av digital information kan ha på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • planera, skapa och hantera statiska såväl som dynamiska hemsidor,
  • använda metoder och verktyg inom webbutveckling för att producera statiska webbplatser med responsiv design,
  • arbeta med teman, administration och tillägg i ett CMS.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • diskutera konsekvenser och etiska aspekter av hantering av digital information för individ, organisation och samhälle utifrån integritet och äganderätt,
  • diskutera användbarhet och tillgänglighet i förhållande till standarder på webbplatser.

Innehåll

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling samt nyttja dessa för att producera webbplatser.

Med detta syfte i åtanke får studenterna först en introduktion till internet och hur webbplatser fungerar i förhållande till internet. Studenterna får i samband med detta praktiskt arbeta med statiska hemsidor, m h a grundläggande tekniker såsom HTML, CSS och JavaScript, för att sedan övergå till dynamiska webbplatser där studenterna istället arbetar i ett CMS-system. Detta kopplas därefter till ett verksamhetsperspektiv där studenterna får en inblick i hur dessa CMS-system nyttjas av organisationer.

Kursen behandlar samtidigt begrepp såsom användarcentrerad design i förhållande till webbutveckling, vilket studenterna förväntas reflektera kring när de praktiskt arbetar med utvecklingen av sina webbplatser. Kursen behandlar även andra relevanta aspekter av webbproduktion idag som exempelvis sökmotoroptimering och tillgänglighet.

Kursen introducerar även aspekter av informationshantering såsom integritet, hur lagring av information bör gå till samt vem som har äganderätten till information i olika kontexter. Här diskuteras även saker såsom hur människors personliga information nyttjas av företag och tjänster samt de problem som detta nyttjande medför.

Studenterna får sedan en inblick i vilka etiska, rättsliga och tekniska överväganden man bör beakta i förhållande till publicering på internet samt vilken inverkan det som publiceras på internet kan ha på individer och samhället överlag.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium, laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin