Celest mekanik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA207

Kod
1FA207
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 60 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för celestmekanikens grunder
  • utföra detaljerade beräkningar inom tvåkropparsproblemet
  • redogöra för grunderna inom perturbationsteori och flerkropparsproblemet
  • redogöra för hur modern celestmekanisk forskning bedrivs

Innehåll

Två- och flerkropparsproblemet. Beräkning av positionskoordinater från banelement. Beräkning av banelement ur observationsdata. Numeriska banberäkningar. Banutveckling av asteroider och kometer. Lagranges planetekvationer. Grundläggande raketdynamik.

Undervisning

Föreläsningar,räkneövningar och studentpresentationer.

Examination

Två inlämningsuppgifter om vardera 1.5 hp. Individuellt projektarbete med muntlig och skriftlig rapport, 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin