Mekanik III

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA103
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra II, Flervariabelanalys, allmän kurs. Mekanik II/Tillämpad mekanik I eller Mekanik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars allmänna kinematik och dynamik
  • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar
  • tillämpa kinematiska och dynamiska relationer för centralrörelse
  • redogöra för fundamentala storheter och samband inom den analytiska mekaniken
  • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom den speciella relativitetsteorin
  • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls rörelse
  • visa analytisk problemlösningsförmåga med tekniska tillämpningar inom stelkroppsmekanik, analytisk mekanik och speciell relativitetsteori samt bedöma resultatens rimlighet
  • genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Stel kropps allmänna rörelse: tröghetstensorn, Eulers ekvationer med tillämpningar.

Centralrörelse.

Tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer med tillämpningar. Hamiltons ekvationer. Kopplade svängningar.

Speciell relativitetsteori. Fyrvektorer och tensorer.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4.5 hp).

Laborationer med muntlig och skriftlig redovisning (0.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin