Social robotik och människa-robotinteraktion

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD300

Kod
1MD300
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för principer för och teorier bakom människa-robotinteraktion.
  • genomföra behovsanalyser för användare och designa människa-robotinteraktion i verkliga scenarier.
  • designa och utveckla sociala förmågor för robotar som interagerar med människor, med en fysisk robotplatform.
  • med kvantitativa och kvalitativa angreppssätt utvärdera och analysera data från människa-robotinteraktion.
  • utvärdera den inverkan som sociala robotar kan ha på etiska värden, såsom integritet, privatliv och självständighet, som är viktiga för användare och samhället i stort.

Innehåll

Teorier, metoder och paradigmer för människa-robotinteraktion. Interaktionstekniker och interaktions design för människa-robotinteraktion. Programmera robotbeteenden för människa-robotinteraktion. Analys av användares behov samt att skapa prototyper för sociala robotar. Utvärdering av människa-robotinteraktion. Tillämpningar av människa-robotinteraktion. Robotar och etik.

Undervisning

Föreläsningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga uppgifter (2,5 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektarbete (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin