Introduktion till materialvetenskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE610

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE610
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) och redogöra för karakteristiska egenskaper hos dessa,
  • redogöra för samband mellan uppbyggnaden av olika material och deras mekaniska egenskaper,
  • använda sig av såväl svensk som engelsk grundläggande terminologi av relevans för ovanstående,
  • redogöra för några viktiga historiska materialtekniska och materialvetenskapliga landvinningar,
  • beskriva några teknikområden som programmet ger särskild kompetens inom (såsom ytteknik och tunnfilmsteknik, samt avancerad mikrosystemteknik),
  • redogöra för hur forskning och utveckling inom materialvetenskap ligger till grund för verksamheten hos relevanta företag verksamma i Sverige,
  • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system.

Innehåll

Grundläggande begrepp, forskning och utveckling, samt industriell verksamhet inom materialvetenskap och materialteknik. Inbjudna föreläsare, både från företag och universitetet, presenterar aktuella tillämpnings- och forskningsområden. Studiebesök vid företag och/eller vid forskningsavdelningar vid Ångströmlaboratoriet. Information om framtida kurser och deras koppling till programmets mål. Introduktion till informationssökning vid biblioteket. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Kursvärderingssystemet som nyttjas inom programmet. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, datorövningar, laboration och mindre grupparbete.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt godkända rapporter ( 2,5 hp). Redovisning av uppgifter i datoranvändning (1 hp). Aktiv närvaro i studiebesök, laboration och grupparbete (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin