Introduktion till korpuslingvistik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN491

Kod
5EN491
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2020
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna visa förtrogenhet med en rad olika synkroniska och diakroniska engelskspråkiga korpusar
  • kunna visa förståelse om de mest centrala övervägandena när det gäller att sammanställa korpusar
  • kunna visa förståelse om viktiga begrepp inom korpusbaserad forskning
  • kunna använda en mängd olika korpusverktyg för att utföra sökningar i tal- och skriftspråkliga data
  • kunna använda både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder
  • kunna genomföra mindre korpusbaserade forskningsprojekt inom engelskt ordförråd och grammatik
  • kunna redovisa analysresultat i form av forskningsrapporter på korrekt och stilriktig prosa, med hjälp av väl valda metoder för datapresentation.

Innehåll

I kursen presenteras språkliga korpusar som en resurs i språkvetenskaplig analys. Den omfattar en överblick över befintliga engelskspråkiga korpusar och användandet av ett antal verktyg för korpusanalys. Centrala begrepp och metoder inom korpuslingvistiken behandlas genom undersökningar av engelskans ordförråd och grammatik.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftlig tentamen, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin