Fastighetsrätt för samhällsplanerare

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR119

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR119
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Fastighetsrätt för samhällsplanerare är på A-nivå och ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avklarad kurs ska deltagarna ha förvärvat tillräckliga kunskaper i allmän och speciell fastighetsrätt för att förstå och aktivt delta i viktiga förfaranden som gäller markanvändning och samhällsplanering.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

1. känna till de centrala rättsliga regler som gäller för möjligheten att bestämma hur mark ska användas.

2. känna till de miljörättsliga regler som är aktuella vid markanvändning.

3. känna till de regler som gäller markförvärv genom frivillig överlåtelse och ersättningsregler när mark annars tas i anspråk.

4. känna till de rättsliga regler som gäller vid genomförandet av beslut om markanvändning.

5. känna till de regler som är grundläggande för kontroll och förvaltning av fastigheter

6. förstå betydelsen av innehållet i dessa regler

7. tillämpa reglerna i praktiken.

Innehåll

Kursen består av sex avsnitt.

Det första avsnittet handlar om allmänna grunder för att förstå aktuella delar av vår rättsordning, bland annat om rättskällor, om rättsregler och systematik, om rättstillämpning och rättsliga metoder, om viktiga rättsliga begrepp och om gränsdragningen mellan civilrätt och offentlig rätt.

Det andra avsnittet handlar om de rättsliga beslutsprocesser som gäller markanvändning. Här behandlas den kommunala kompetensen och de rättsliga delarna av det formella planärendet samt övriga rättsliga förutsättningar för markanvändning och fastighetsbildning. Vidare behandlas de regler som avgör hur berörda myndigheter, kommuner, sakägare och andra intressenter kan medverka och påverka den rättsliga beslutsprocessen.

Det tredje avsnittet handlar om hur miljörättsliga regler måste beaktas och hur de på annat sätt kan påverka planbeslut.

Det fjärde avsnittet handlar om de regler som gäller för frivillig överlåtelse av mark genom köp samt om exploateringssamverkan. Här behandlas också regler om upplåtelse och överlåtelse av bostadsrättsandelar samt ombildningsreglerna. Vidare behandlas de regler som gäller för möjligheten att tvångsvis ta mark i anspråk mot ersättning och hur storleken på denna ersättning bestäms.

Det femte avsnittet handlar om de regler som är aktuella när beslut om markanvändning ska genomföras. Här behandlas bland annat de särskilda rättsliga frågor som är aktuella i samband med att någon träffar avtal med kommun, hur exploateringsavtal skrivs och verkar som styrmedel, allmänt om entreprenadavtal och hur processen i bygglovsärenden och tillsynen fungerar. Vidare behandlas reglerna om offentlig upphandling.

Det avslutande avsnittet handlar om de regler som gäller när kommunen är fastighetsägare samt när kommunen eller annan myndighet utövar tillsyn och kontroll när annan är fastighetsägare.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier.

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Därefter följer ett antal föreläsningar där deltagarna får en övergripande och samlad beskrivning av de aktuella ämnesområdena. Till varje föreläsning förutsätts deltagarna ha läst anvisade delar av kurslitteraturen samt enskilt eller gruppvis ha arbetat med att lösa övningsfrågor. Vid två tillfällen under föreläsningsperioden ges tillfälle till gruppvis handledning där deltagarna får ytterligare möjligheter att diskutera kurslitteraturen samt övningsfrågor. Efter avslutad undervisning kommer deltagarna att gruppvis arbeta med praktisk tillämpning av aktuella frågor och projektarbeten. Resultaten redovisas och diskuteras vid seminarier.

Examination

Examinationen sker i två moduler:

  1. Redovisning, 5 högskolepoäng
  2. Tentamen, 10 högskolepoäng

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Slutbetyg för kursen bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoduler. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Eventuella kompletteringsuppgifter på modul 1 ska vara inlämnande vid tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget underkänd på modul 1 och hela modulen (inklusive alla examinationsmoment) måste då göras om vilket endast kan ske genom omregistrering vid kommande kurstillfällen i mån av plats. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på andra examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna.

Observera att institutionens Fastighetsrätt för samhällsplanerare, Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin