Franska B1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR022

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 hp, som specialisering.

Behörighetskrav

Minst 21 hp från Franska A1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom områden som kan bli aktuella för examensarbetet på C-nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet

* ha fördjupade kunskaper i Frankrikes historia, geografi och

samhällsförhållanden

* ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk språkvetenskap

för att kunna analysera språkligt material

* ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk

litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Översättning från svenska till franska. Systematiska övningar i fransk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av särskilt texterna i delkursen Fransk litteratur: valda teman.

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta

svensk text till franska

* kunna använda ett mer avancerat franskt ordförråd

* vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och

franskt språkbruk

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 hp)

Utifrån en vald tematik analyseras ett urval av verk från 1600-talet till våra dagar. Syftet är att studenterna ska kunna identifiera en tematik och med utgångspunkt i denna kunna jämföra texter från olika sekler och argumentera för likheter och skillnader. Stor vikt läggs vid det socio-kulturella sammanhanget och litteraturen studeras i ljuset av relevanta historiska och politiska händelser. Muntlig och/eller skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenterna

* genom tolkningar kunna diskutera och analysera ett urval romaner, pjäser eller dikter

* behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i rätt sammanhang

* kunna redogöra för vad ett litterärt tema är samt kunna identifiera det utifrån de texter som ingår i kursen

* muntligt och skriftligt kunna uppvisa kunskaper om förhållandet mellan litteratur, historia och politik

* visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen

* kunna identifiera väsentliga (lexikala och grammatiska) skillnader mellan klassisk och modern franska

* med utgångspunkt från de studerade texterna, kunna uppvisa en utökad lexikal, grammatisk och stilistisk repertoir såväl muntligen som skriftligen

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia

* ha viss kännedom om språkvetenskapens historia

* kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala

teorier

* kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att

analysera språkligt material

Delkurs 4. Fransk litteratur: valda genrer (7,5 hp)

I kursen behandlas valda verk från 16- till 2000-talen. Fokus ligger på studiet av texternas form för att studenterna ska bli medvetna om litterära genrer, deras struktur och uppbyggnad. Utifrån de verk som ingår i kursen ges en kritisk förståelse för vad som utmärker den litterära texten. Syftet är att få kunskap om litteraturens variation och utveckling under seklerna. Muntlig och/eller skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redogöra för olika genrer och deras utveckling i den franskspråkiga litteraturen

* behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i rätt sammanhang

* muntligt och skriftligt kunna utföra grundläggande litteraturvetenskapliga analyser av lyrik, dramatik och prosa med särskilt avseende på form

* kunna identifiera väsentliga (lexikala och grammatiska) skillnader mellan klassisk och modern franska

* med utgångspunkt från de studerade texterna, kunna uppvisa en utökad lexikal, grammatisk och stilistisk repertoir såväl muntligen som skriftligen

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Franska C 1 krävs genomgången baskurs Franska A och minst 22,5 hp på fortsättningskurs Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Franska B 3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin