Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS061

Kod
2IS061
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

15 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • översiktligt beskriva hur informationssystem utvecklas och införs i verksamheter,
 • beskriva tillvägagångssätt för formulering av kravspecifikation för informationssystem,
 • beskriva vad en verksamhetsmodell är och vilka dess användningsområden är,
 • redogöra för sambandet mellan verksamhetsmodeller och kravspecifikationer för informationssystem,
 • beskriva vad ett språk för verksamhetsmodellering är,
 • beskriva hur planering och ledning av arbetsprocesser för verksamhetsmodellering utförs.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • läsa och tolka verksamhetsmodeller,
 • konstruera verksamhetsmodeller,
 • härleda krav för ett informationssystem utifrån verksamhetsmodeller,
 • planera, dokumentera och leda verksamhetsmodelleringsprojekt,
 • identifiera en frågeställning och genomföra en studie i form av ett PM inom ämnesområdet, med användning av vetenskapliga källor och lämpliga metoder.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • utvärdera kvalitén i verksamhetsmodeller,
 • utvärdera föreslagna arbetsprocesser för verksamhetmodellering,
 • utvärdera givna språk för verksamhetsmodellering,
 • kritiskt värdera källor och metodologiskt tillvägagångssätt i genomförandet av en studie inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen behandlar verksamhetsmodellering som ett verktyg för systemutvecklare vid formulering av kravspecifikationer för informationssystem som ska stöda en organisations verksamhet. Kursen introducerar studenten till verksamhetsmodellering, språk för verksamhetsmodellering, samt planering och ledning av arbete för att formulera verksamhetsmodeller. Kursen innehåller både teoretisk grund och praktiska övningar ämnade för att utveckla studentens förmåga att formulera och använda verksamhetsmodeller. Arbetet med verksamhetsmodellering positioneras i relation till formuleringen av kravspecifikationer för ett informationssystem, samt till arbetet med utveckling och införande av sådana i verksamheter. Inom ramen för kursen skriver studenten ett PM inom området och presenterar det muntligt i ett seminarium.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin