Personlig och professionell utveckling (termin 5)

2 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC145

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC145
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 april 2020
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Mål

Kursen är ett processinriktat moment med fokus på färdighetsträning för det sociala arbetets praktik. Det övergripande målet är att studenten ska utveckla sin förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt; utveckla sin förmåga att arbeta i grupp och leda grupp; att genomgå en process mot ökad självkännedom och empatisk förmåga; samt att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap och förståelse för betydelsen av professionellt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete
  • Visa fördjupad kunskap och förståelse för grupprocesser

Färdighet och förmåga

  • Visa fördjupad förmåga att med ett professionellt förhållningssätt planera och leda en grupp i kritiskt reflekterande samtal
  • Visa förmåga att muntligt diskutera personlig och professionell utveckling i relation till teori i socialt arbete
  • Visa förmåga att inom given tidsram genomföra, sammanställa och skriftligt presentera en kritisk analys av den egna kunskaps- och professionella utvecklingen i relation till teori i socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa självkännedom och empatisk förmåga genom muntlig och skriftlig reflektion
  • Visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt
  • Visa förmåga att reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens.

Innehåll

Kursen innehåller moment där studenter i mindre grupper självständigt förbereder och leder seminarier för studenter på termin 1, vilka innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete.

Undervisning

Undervisning sker i mindre grupper av studenter. Under kursen intar studenten rollen som ledare för seminarier. Handledning ges i anslutning till seminarierna av kursens lärare. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig analys och kritisk reflektion över studentens personliga och professionella utveckling som ska relateras till teori i socialt arbete, och genom obligatoriska seminarier. Betyg sätts i enlighet med skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin