Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK281

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK281
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1F, Läkemedelsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FK181.

Behörighetskrav

Inom Apotekarprogrammet krävs minst 150 hp inklusive godkända kurser i Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, Läkemedelskemi, samt alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, godkända.

För fristående kurs krävs 150 hp varav minst 90 hp inom ämnet farmaceutisk kemi eller motsvarande, inklusive minst 22,5 hp organisk kemi och läkemedelskemi. Dessutom ska alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, vara godkända.

Inom Masterprogrammet i läkemedelsutveckling och i Masterprogrammet i läkemedelsmodellering krävs att alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, är godkända. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- beskriva olika typer av protein-ligand-interaktioner samt karakterisera bindningsfickor

- använda sökmetoder för att hitta föreningar med specifika egenskaper i substansdatabaser

- sätta upp, utföra och utvärdera virtuell sållning av stora dataset med hjälp av olika metoder

- redogöra för och använda metoder för molekyldynamiksimuleringar och fria energiberäkningar

- redogöra för och använda kvantkemiska metoder vid utveckling av läkemedelsmolekyler

-

Innehåll

Kursen inbegriper en fördjupning i metoder och strategier som används i läkemedelskemisk forskning med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen behandlar begrepp och metoder såsom protein-ligand-interaktioner, dockning, kemoinformatik, likhetssökning, molekyldynamiksimuleringar, fria energiberäkningar, samt kvantkemi. Applikationer av dessa tekniker inom virtuell screening, strukturbaserad design samt ligandbaserad design kommer att belysas och praktiskt användas i datorövningar under kursen.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av självstudier, seminarier och datorlaborationer. Kursen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment: seminarier och datorlaborationer.

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkända obligatoriska moment (Datorövningar, 3 hp) samt godkänd skriftlig examination (Tentamen, 4,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 3FK179 "Avancerad organisk kemi med inriktning mot läkemedelssyntes alternativt molekylmodellering", 15 hp, på grund av delvis överlappande innehåll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin