Elektronik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE787

Kod
1TE787
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

1 hp i Elektriska mätmetoder.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva och använda olika metoder för att analysera linjära kretsar,
  • analysera frekvensgång och fasgång för passiva filter och använda Bodediagram,
  • konstruera kretsar och förstärkare med hjälp av OP-förstärkare,
  • använda dioder och linjära integrerade kretsar,
  • konstruera kombinatoriska nät och sekvensnät med vippor,
  • använda simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.

Innehåll

Analog elektronik: Tvåpoler och tvåpolssatsen. Metoder för kretsanalys. Överföringsfunktioner, gränsfrekvens, Bodediagram. Operationsförstärkaren, återkoppling, OP-kretsar, instrumentförstärkare. Dioden, integrerade kretsar, spänningsregulatorer.

Digital elektronik: Digitala grundkretsar, Boolesk algebra, Karnaughdiagram. Analys och syntes av kombinatoriska kretsar och synkrona sekvenskretsar. A/D och D/A omvandlare. Datorsimulering av analoga och digitala kretsar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp), laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin