Reaktorfysik med Python

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA456

Kod
1FA456
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp fysik och 5 hp programmering. Kärnfysik eller Modern fysik rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • inom området reaktorfysik och kärnfysik lösa relevanta problem med hjälp av Python och skriftligt redovisa dessa lösningar i form av väl kommenterad kod och rapporter,
  • simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa kärntekniska system i beräkningsmiljö samt motivera de antaganden och val som gjorts,
  • förklara kärn- och reaktorfysikaliska förlopp av relevans för reaktorapplikationer.

Innehåll

Reaktorrelevant kärnfysik: radioaktivt sönderfall, neutrontvärsnitt, neutroninducerade kärnreaktioner, kinematik, reaktionshastighet,fission, transmutation, neutronspektrum

Reaktorfysik: neutroncykeln, fyrfaktorformeln, kriticitet, reaktivitet, reaktordesign, reaktordynamik inklusive reaktivitetsåterkoppling, kinetik, prompta och fördröjda neutroner, moderering, transienta förlopp, bridning, neutrontransport, neutrondiffusion, reaktorgifter, utbränning

Numerisk beräkningsmiljö: Python, Jupyter Notebook och Monte Carlo koder (t.ex. OpenMC).

Undervisning

Föreläsningar, handledning av inlämningsuppgifter kopplade till datorlaborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter. Muntligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin