Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS242

Kod
5NS242
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • ​framföra muntliga presentationer anpassade till syfte och mottagare
  • ta aktiv del i diskussioner om olika ämnen av akademisk karaktär
  • kommunicera med en språklig kvalitet som inte hindrar kommunikationen nämnvärt.

Innehåll

Denna kurs behandlar kommunikativ kompetens i talad svenska, såsom uttal, flyt, grammatisk korrekthet, retorik och presentationsteknik. Genom att analysera talad svenska, använda språket i kommunikativa situationer och få individuell återkoppling övas förmågan att tala svenska. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för en välfungerande muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. De studerande arbetar enskilt och i grupp med olika typer av uppgifter. Uttalsträning äger rum i digital plattform. De studerande förväntas aktivt bedriva självstudier, och hemuppgifter förekommer i stor utsträckning.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. För godkänt resultat krävs godkända obligatoriska uppgifter. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

​En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studenten examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin