Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV327

Kod
3FV327
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1F, Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 12 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen utgörs av teoretiska studier och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot onkologisk vård, 60 hp. Kursen består av 3 hp vårdvetenskap och 4,5 hp medicinsk vetenskap.

Behörighetskrav

Sjuksköterske-, fysioterapeut-, dietist- eller arbetsterapeutexamen samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska, fysioterapeut, dietist eller arbetsterapeut. Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I, 7,5 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av mångfaldsperspektiv, kunna:

 1. Bedöma patientens vårdbehov och redogöra för förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder vid akut, kurativ, understödjande och palliativ behandling samt beskriva sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
 2. Förklara hur cancer och cancerbehandlingar kan påverka sexualliv och eller fertil förmåga
 3. Förklara och tolka samband mellan upplevelser av symptom vid cancersjukdom och tumörens utveckling och spridning, klassificering med stadieindelning samt diagnostiska metoder
 4. Initiera och föra samtal om sexualliv och fertilitet med patienter och i vissa situationer närstående
 5. Identifiera, planera och värdera strategier för hållbar utveckling och omsätta dessa i kliniskt förbättringsarbete relaterat till omvårdnad i cancervård
 6. Självständigt och i samverkan med patienten och hens närstående identifiera behov av vård samt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadshandlingar relaterade till cancersjukdom med beaktande av samhälleliga aspekter och mänskliga rättigheter
 7. Planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera de undersökningar och behandlingar som personer med cancersjukdom genomgår

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

 • evidensbaserad vård
 • kommunikation och information
 • omvårdnad vid cancer utifrån sjukdomsstadium
 • strategier för hållbar utveckling
 • omvårdnad vid onkologisk behandling

MEDICINSK VETENSKAP

 • patofysiologi, diagnostik och prognos av vanligt förekommande cancer  
 • utredning och symptom på cancer, stadium, prognos
 • behandling av vanligt förekommande cancertyper

Undervisning

ARBETSFORMER

Grupparbete, föreläsningar, individuella arbeten, litteraturstudier, seminarier (arbetande, examinerande och reflekterande).

Undervisningen förutsätter tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

OBLIGATORISKA MOMENT

Obligatoriska föreläsningar, grupparbeten, seminarier.

Examination

Examinationsformer 

- Omvårdnad vid cancer (3,0 hp) mål 1,4,5,6,7: Skriftlig inlämningsuppgift X 2, seminarium, studieuppgift, redovisning på egna arbetsplatsen, rollspel

- Onkologi (4,5 hp) mål 1,2,3,6,7: Skriftlig inlämningsuppgift, workshop, webbtest

I enlighet med 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har en student rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin