Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR289

Kod
3KR289
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 24 november 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en fristående kurs för vårdpersonal och läkare verksamma i smärtteam, primärvård, företagshälsovård, på ortopedklinik samt beroendeklinik. Kursen uppfyller även delar av delmål 4-8, 10 och 14 inom specialistutbildningen i algologi. Delar av delmål 1-5, 9-11, 17, 19 och 20 inom specialistutbildningen i rehabiliteringsmedicin. Delar av delmål 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 19 och 20 inom specialistutbildningen i allmänmedicin.

Behörighetskrav

Läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast-, arbetsterapeut-, psykolog-, tandläkar-, socionom- eller apotekarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

​Förstå och redogöra för

​- smärtans epidemiologi

- skillnaden mellan akut och långvarig smärta

- principer för multimodal rehabilitering och teambaserat arbetssätt

​- andra behandlingsalternativ inom området långvarig smärta

​- smärtanalysen, identifiera olika smärttyper och tillämpa metoder som för fram till smärtdiagnos

- psykologiska smärthanteringsstrategier

- utlösande och vidmakthållandefaktorer vid långvarig smärta

​- vad ett professionellt förhållningssätt innebär, utifrån sin egen profession

- hur man fortlöpande utvecklar sin kompetens

Översiktligt beskriva

- smärtfysiologi

- farmakologi inom området smärtlindring

- samsjuklighet med psykiatriska sjukdomar och föreslå behandling

- samsjuklighet med beroendesjukdomar och föreslå behandling

- panoramat av huvudvärkssjukdomen

- neuropsykiatrins påverkan på smärtsjukdomen

- smärtans påverkan på sexologin

Innehåll

Smärtfysiologi

Smärtanalys

Psykologiska aspekter på långvarig smärta

​Affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt PTSD kopplat till smärtproblematik

​Våldets betydelse för sjukdomsutveckling

​Neuropsykiatri

​Farmakologisk behandling av komplicerad smärtproblematik

Konsekvenser av opioidbehandling vid långvarig smärta

Fysikalisk behandling och afferent stimulering vid långvarig smärta

Teamarbete

Smärtrehabilitering

Bemötande och motivationsarbete

​Smärta i ett existentiellt perspektiv

Sexologi

Litteratursökning via dator

Palliativ medicin

​Huvudvärk

Orofacial smärta

Sömn

Undervisning

Föreläsningar

Problemlösning i grupp

Litteraturstudier

Muntlig och skriftlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande på föreläsningar och seminarier (5 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter och presentationer (10 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examiniationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin