Avancerad kurs i kvalitativ metod

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK061

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK061
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 november 2020
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne. Samhällsvetenskapliga metodkurser på avancerad nivå om minst 15 hp.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • ha utökat sina kunskaper om kvalitativa metoder och forskningsdesign inom freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om olika kvalitativa forskningsupplägg och metoder och kritiskt kunna bedöma deras olika styrkor och svagheter
 • ha förvärvat kunskap om och kunna tillämpa några av de vanliga teknikerna för val av fall i kvalitativ forskning
 • ha förvärvat kunskap om de vanligaste teknikerna för att samla in kvalitativa data och kritiskt bedöma insamlad data
 • kunna identifiera och bedöma relevanta etiska problem som kan uppstå när man utför kvalitativa metoder inom freds- och konfliktforskning
 • kunna identifiera och bedöma strategier för att minimera och förhindra etiska problem i freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om utmaningar man kan ställas inför i fältstudier
 • självständigt lösa uppgifter inom tilldelad tid

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om kvalitativ samhällsvetenskaplig metod som studenter har förvärvat under sina studier på grund- och masternivå. Syftet är att öka kunskapen om de vanligaste kvalitativa metoderna, vidareutveckla förmågan att använda metoderna i kvalitativ forskning och att kritiskt utvärdera olika kvalitativa metoders fördelar och nackdelar. Kursen behandlar också de specifika utmaningar man ofta ställs inför i fältstudier och de etiska problem som kan uppstå i kvalitativ freds- och konfliktforskning, inklusive strategier för att hantera dessa problem.

Undervisning

Kursen genomförs genom föreläsningar och seminarier där studenterna presenterar och diskuterar skriftliga inlämningar. Litteraturen kombinerar generiska metodtexter med tillämpningar och exempel från freds- och konfliktforskningen.

Examination

Examination och betygsättning baseras på studenternas prestationer inom följande områden: muntliga presentationer; korta PM-uppgifter; aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar; och en slutlig skriftlig uppgift.

För att få betyget Godkänd (G) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presenterar ett genuint försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, måste han/hon lämna in en ersättningsuppgift utöver den ordinarie seminarieuppgiften.
 • får betyget Godkänd på den slutliga skriftliga uppgiften.

För att få betyget Väl Godkänd (VG) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presentera ett genuint försök att lösa alla uppgifter innan varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, måste han/hon lämna in en ersättningsuppgift utöver den ordinarie seminarieuppgiften.
 • får betyget Väl Godkänd (VG) på den slutliga skriftliga uppgiften.

Betygsskalan har tre betyg: Väl Godkänd (VG); Godkänd (G); och Underkänd (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen erbjuds gemensamt till både forskarstuderande och studenter på masternivå.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin