Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karakterisering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB249

Kod
1KB249
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med 60 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi eller polymerkemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva skillnaden mellan olika polymerisations- och tvärbindningsmetoder
  • beskriva hur egenskaperna hos makromolekyler i fast fas och i lösning beror på den molekylära strukturen
  • beskriva, diskutera och utföra praktiskt laboratoriearbete som omfattar polymersyntes och -tvärbindning
  • sammanfatta och presentera inhämtat material utgående från en för kursen relevant frågeställning

Innehåll

Metoder och mekanismer för polymersyntes, särskilt stegvis och kedjevis polymerisation och konceptet "levande" polymerisation. Självassocierande polymerer och morfologi. Storlek, molekylvikt och struktur för makromolekyler. Vattenbaserade geler och deras framställning. Karakterisering av mjuka material med spridningsmetoder såsom DLS, SAXS och SANS. Experimentplanering av polymersyntes, inklusive riskbedömning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Studentpresentationer med inlämningsuppgifter (3 hp) och laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin