Utvecklingspsykologi för socialt arbete

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS904

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2PS904
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 december 2020
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Studenten skall vara antagen till socionomprogrammet. För tillträde till kursen ska kurserna Socialt arbete och sociala problem, 7 hp, Sociala villkor och sociala problem I, 7 hp, PPU, 2 hp, samt Samtal och kommunikation, 7 hp, vara fullgjorda.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva centrala utvecklingspsykologiska begrepp och teorier samt huvuddragen i biologisk, kognitiv, och socio-emotionell utveckling.
  • Beskriva typisk och atypisk utveckling samt skydds- och riskfaktorer.
  • Redogöra för huvudkriterierna för vissa diagnoser enligt systemet Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V).
  • Redogöra för betydelsen av samspel mellan egenskaper hos individen och kontextuella faktorer i psykologisk utveckling.
  • På en grundläggande nivå jämföra och diskutera hur olika utvecklingspsykologiska teorier kan belysa typisk och atypisk utveckling samt vägleda preventivt arbete och interventioner.

Innehåll

Undervisningen omfattar utvecklingspsykologi och innefattar såväl typisk som atypisk utveckling. Kursen ger vidare grundläggande kunskaper om huvudkriterier för vissa diagnoser enligt DSM-V, såsom ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och depression. Tonvikt läggs vid samspelet mellan individ och dess kontext ifråga om sårbarhet och skyddande faktorer. Kursen framhåller ett multifaktoriellt synsätt som belyser hur psykologisk utveckling vanligen beror på ett komplext samspel mellan "arv och miljö" och påverkansfaktorer på olika nivåer, inklusive individens biologiskt baserade egenskaper (exv. temperament), de erfarenheter individen gör (inlärning), samt kontextuella faktorer (familjeförhållanden, ålder, kön, genus, kultur, och socio-ekonomisk status).

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och arbete med fallbeskrivning.

Deltagande i gruppövningar, seminarier, och arbete med fall är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från seminarier kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Den studerande examineras såväl skriftligt som muntligt. Vid den skriftliga examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd. Vid muntlig examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Student som inte uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande tillfälle kursen ges och/eller av kursledaren förelagda ersättningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin