Sociala villkor och sociala problem III

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC184

Kod
2SC184
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Godkänt betyg på kurserna Sociala villkor och sociala problem I samt Sociala villkor och sociala problem II. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få kunskaper, färdigheter och förmågor genom att när gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för perspektiv på och teorier om sociala processer och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå,
 • visa kunskap om det sociala arbetets vetenskapliga grund samt ha kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt
 • kunna redogöra för och kritiskt reflektera över problemformuleringar, frågeställningar vetenskapliga texter utifrån det sociala arbetets praktik. 

Färdighet och förmåga

 •  visa förmåga att förstå, analysera och utvärdera sociala processer och problem,
 • visa förmåga att tolka och dra självständiga slutsatser om empiriska data utifrån perspektiv och teorier kopplade till socialt arbete, samt
 • kunna framställa, kommunicera och diskutera kunskaper både muntligen och i en språkligt korrekt text, som har logisk struktur och god hantering av källhänvisningar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  kunna värdera både behovet av etik och forskarens roll i forskningsprocessen,
 • kunna reflektera över hur kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet påverkar forskning om det sociala arbetet samt kritiskt reflektera kring avvikelse samt inkluderings-, och exkluderingsprocesser, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

Kursen behandlar forskningsmetodik samt perspektiv på och teorier om sociala strukturer, processer och problem. Inom ramen för kursen studeras vetenskapsteoretiska ansatser, forskningsmetoder och forskningsetiska aspekter som en grund för genomförandet av ett uppsatsarbete.

Kursen innehåller:

 • vetenskapliga perspektiv på och teorier om sociala problem och processer,
 • vetenskapliga metoder i socialt arbete,
 • forskningsetik i socialt arbete,
 • sociala kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet, samt
 • inkludering- och exkluderingsprocesser samt avvikande beteende.

Undervisning

Kursens undervisning sker genom föreläsningar, seminarier samt individuella och grupparbetsuppgifter. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriska moment kan endast ske för en mindre del av dessa. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt genomförandet av ett fördjupningsarbete som skrivs i grupp. Kompletteringar av uppsatsen kan förekomma men endast vid ett tillfälle och lämnas in senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenterna. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin