Sjukdomslära

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3ME069

Kod
3ME069
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, Cell-och molekylärbiologi 15 hp, Kemi för biomedicin 15 hp, Immunologi 5 hp, Vävnads- och utvecklingsbiologi 15 hp och Fysiologi 18 hp, eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten översiktlig kunskap om olika sjukdomstillstånd samt diagnostisk metodik. Kursen skall ge studenten inblick i pågående forskning för att vinna ny kunskap om sjukdomars uppkomst och behandling.

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande/principiella sjukdomsmekanismer på cell- och organnivå.
  • redogöra för vanliga metoder, indikationer och felkällor inom klinisk kemi samt bilddiagnostik och beskriva läkemedelsutvecklingsprocessen.
  • redogöra för de huvudsakliga epidemiologiska studiedesignerna samt förklara vanliga mått för sjukdomsförekomst.
  • redogöra för sjukdomars etiologi, patogenes, förekomst, symtom och behandlingsprinciper.

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten kunna:

  • söka, sammanställa, och presentera information kring olika utvalda sjukdomar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • kritiskt granska information om sjukdomar och dess uppkomst.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande sjukdomsmekanismer såsom nekros, infarkt, degeneration och inlagring, inflammation och tumörbildning, läkning efter olika typer av trauma, avstötningsmekanismer efter transplantation, läkemedelsutveckling, de huvudsakliga epidemiologiska studiedesignerna samt vanliga mått för sjukdomsförekomst.

Kursen behandlar även förekomst, etiologi, patogenes, symtombild samt principer för diagnostik och behandling avseende allergiska, inflammatoriska- och infektionssjukdomar; tumörsjukdomar; vanliga tillstånd inom kardiologi, respirationsorganen, endokrinologi, neurologi, oftalmologi, psykiatri, geriatrik, smärta, de neonatala sjukdomarna, monogenetiska sjukdomar, obstetrisk och gynekologi, samt de vanligaste kirurgiskt behandlingsbara sjukdomarna.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, problemorienterade enskilda och grupparbeten som ofta byggs upp utifrån verklighetsnära situationer med konstruerade patientfall.

Undervisningen varvas med studentaktiverande moment.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att huvuddelen av undervisningen är på svenska men stor del av kurslitteraturen kan vara på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt individuellt tentamensprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin