Vårdvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV329

Kod
3FV329
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 7 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen är en teoretisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot onkologisk vård, 60 hp och inriktning till distriktssköterska, 75 hp.   

Kursmålen är gemensamma för samtliga inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 1. Redogöra och argumentera för kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetodik
 2. Självständigt värdera design och metod i vetenskapliga studier
 3. Självständigt analysera, värdera och tillämpa vårdvetenskapliga teorier, modeller eller begrepp i kliniska situationer med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter
 4. Visa förmåga att integrera kunskap genom att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar utifrån begränsad information
 5. redogöra och argumentera för forskningsetiska ställningstaganden
 6. beskriva sitt behov av ytterligare kunskap inom området

Innehåll

 • Vårdvetenskapliga teorier, modeller och begrepp
 • Forskningsprocessen
 • Forskningsetik
 • Forskningsmetodik

Undervisning

Arbetsformer

Undervisningen omfattar grupparbete, självstudier, seminarier samt webbaserad undervisning. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera med internetuppkoppling med god prestanda.

Obligatoriska moment

Obligatoriska seminarier förekommer. Om studenten uteblir från obligatoriska seminarier ges ersättningsuppgifter.

Examination

Vårdvetenskaplig teori (2,5hp) (mål 3-4, 6)

 • individuell examinationsuppgift

Vetenskaplig metod (5hp) (mål 1-2, 5)

 • Individuella examinationsuppgifter  (4hp)
 • Individuell tentamen (1hp) 

För tentamen gäller utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges.

I enlighet med 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har en student rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin