Examensarbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG103

Kod
3MG103
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Forensisk vetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 37,5 hp godkända kurser från masterprogrammet i forensisk vetenskap, eller motsvarande. Detta motsvarar ingående kunskap om humangenetik, rättsgenetik, rättsmedicin, analytisk kemi samt hur vittnesmål och teknisk bevisning samlas in, analyseras och värderas i brottmål.

Mål

Syftet med examensarbetet är att studenten utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt skall utveckla och visa sådan förmåga som krävs för att självständigt kunna initiera och medverka i utvecklingsarbete.

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna:

  • söka och granska vetenskaplig litteratur
  • sammanfatta för projektet relevant vetenskaplig litteratur
  • planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
  • analysera vetenskapliga data
  • diskutera vetenskapliga data
  • presentera vetenskapliga data och slutsatser i god skriftlig och muntlig form
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter samt tillämpa ett forskningsetiskt arbetssätt

Innehåll

I examensarbetet ingår att utarbeta en projektplan, söka, värdera och sammanfatta vetenskaplig litteratur, praktiskt arbete, sammanställa och analysera resultat. Projektet redovisas i både muntlig och skriftlig form.

Undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete och genomförs enskilt med handledningsstöd. Studierna innefattar specialiserade litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete.

Examination

Examensarbetet ska redovisas i form av uppsats skriven på engelska enligt anvisningar för en vetenskaplig tidskrift. Examensarbetet redovisas även muntligt.

För godkänd kurs krävs:

Godkänd projektplan, uppsats, presentation och opposition. Dessutom är det obligatorisk närvaro vid examinationsseminarier utöver de där den studerande försvarar det egna arbetet samt opponerar på andra studenters arbeten.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin