Snöfysik och hydrologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE056

Kod
1GE056
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap. Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och kvantifiera viktiga fysikaliska och kemiska egenskaper hos snön
  • beräkna snötäckets energibudget för att uppskatta mängden snösmältning
  • använd spårämnen för att uppskatta snösmältningens bidrag till avrinning
  • genomföra avrinningsberäkningar från snömätningar med hjälp av en hydrologisk modell
  • tillämpa metoder i fjärranalys för att karakterisera snötäckets egenskaper
  • diskutera snöns betydelse som en livsmiljö

Innehåll

Denna kurs ger en introduktion till olika aspekter av vetenskapen om snön, inklusive snöfysik och snökemi, snöklimatologi och ytans energibalans, snöhydrologi, fjärranalys av snötäcke, föroreningar i snötäcket och ekologi av snötäckta miljöer. Kursen innehåller tolkningen av riktiga snömätningar och fjärranalysdata samt tillämpningen av en hydrologisk modell.

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar samt ett projekt.

Examination

Kursen examineras genom övningar (1 hp), deltagande i datorövningar (2 hp), skriftliga rapporter (3 hp) samt en skriftlig tentamen (4 hp) .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin