Utvinningsanalys av malmfyndigheter

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP019

Kod
1MP019
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera mineralfyndigheter och utvärdera dess utvinningspotential
  • bedöma ett områdes miljömässiga grundförutsättningar, brytningens miljöpåverkan samt kunna skapa en plan för att övervaka och återställa gruvområden
  • utvärdera malmfyndigheter utifrån ekonomiska-, politiska-, samhälleliga-, och hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Kursen fokuserar på utvinning av malmfyndigheter ur geovetenskapliga, miljömässiga och samhälleliga perspektiv. Kursen behandlar alla steg från rekognoscering och utvinningsmöjlighet till prospektering, utvinningsanalys och genomförbarhet. Diskussion kring miljöpåverkan, politiska och ekonomiska perspektiv, lagstiftning, tillståndshantering samt återställande av gruvområden. Kursen ges tillsammans med representanter från gruvindustrin samt kommun och miljömyndigheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, casebaserad undervisning samt praktiska övningar.

Examination

Muntlig presentation och skriftlig rapport av case-projekt (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin