Funktionella material III

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE069

Kod
1TE069
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Funktionella material I eller Fasta tillståndets fysik II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • modellera, analysera och göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras elektriska, dielektriska och magnetiska egenskaper,
  • redogöra för typiska materialegenskaper och dessas funktion i elektriska, dielektriska och magnetiska tillämpningar,
  • diskutera och beskriva tillämpningar av funktionaliserade metalliska, dielektriska, och/eller magnetiska material.

Innehåll

Kursen ger en djupare förståelse av funktionella material såsom dielektriska, ferroelektriska, multiferroiska och magnetoelektriska material. Teoretiska och experimentella metoder för att analysera materialegenskaper tas upp och materialens funktion illustreras genom tillämpningsnära exempel från forskningsfronten och industrin. En del av kursen består av ett fördjupande projektarbete inom något av delområdena.

Undervisning

Seminarier och projekthandledning.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (2 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin