Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA135

Kod
5KA135
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • uppvisa grundläggande kunskap om afrikanska kulturella uttryck och artistisk kreativitet

Innehåll

Kursen introducerar afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande. Här uppmärksammas och jämförs traditioner från olika kultur- och språkområden samt sociala och politiska rörelser. Ett särskilt fokus läggs på afrikansk film.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, filmvisningar och studiebesök. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Afrikanistik A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin