Organismernas evolution och mångfald

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG100

Kod
1BG100
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 juni 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D eller minst 20 hp av kursen Biovetenskap avklarade.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt sammanfatta evolutionära processer och mönster samt kunna redogöra för evolutionens betydelse för den biologiska mångfalden
  • tillämpa grundläggande evolutionära och fylogenetiska perspektiv
  • översiktligt redogöra för den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet
  • använda grundläggande terminologi för att beskriva biologiska organismer och fenomen
  • tillämpa grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt
  • identifiera olika strukturer hos mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur
  • utföra laborationer och fältarbete säkert och enligt instruktion
  • sammanfatta och generalisera kunskap från olika undervisningsmoment, både teoretiska och praktiska
  • utveckla färdighet i att kommunicera biologi, tillämpa återkoppling och självvärdering samt dokumentera sin färdighetsutveckling
  • använda litteratur och resultat så att det framgår vad som är egna respektive andras resultat, idéer och formuleringar.

Innehåll

Kursen omfattar den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet samt dess evolution. Växter, djur, encelliga eukaryoter, alger, svampar, bakterier och arkéer behandlas ur ett evolutionärt och fylogenetiskt perspektiv. Mångfald, evolutionära mönster och processer diskuteras både för nu levande och utdöda organismer. I kursen ingår övningar i att göra jämförelser av biologiska organismer, både makroskopiskt och med hjälp av stereolupp/mikroskop samt observationer av vanliga marina organismer på Sveriges västkust. Kursen ger en grund för ett vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt, samt hur man skriver vetenskapliga texter. Även etik inom biologi behandlas. Kommunikationsträning sker såväl muntligt som skriftligt, enskilt och i grupp.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier samt kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering. Deltagande i laborationer och fältmoment, kommunikationsträning och seminarier är obligatoriskt.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs aktivt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, exkursioner, seminarier och kommunikationsträning) (3 hp), aktivt deltagande i vetenskapligt arbetssätt inklusive exkursioner (2 hp) samt skriftligtentamen 1 (5 hp) och skriftlig tentamen 2 (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1BG110.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin