Introduktion till jordens fysik och dynamik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE060

Kod
1GE060
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N, Geovetenskap G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva plattgränsernas grundläggande förhållande och utveckling över tid.
  • beskriva jordens magnet- och tyngdkraftsfält och hur det kopplas till jordens form och inre struktur.
  • förklara hur jordbävningars mekanismer kan kategoriseras i strike-slip, normal och revers utgående från globala observationer av seismiska vågor.
  • redogöra för utvecklingen och dynamiken bakom jordens subduktionszoner, mitt-oceaniska ryggar, kontinentalsocklar och sedimentära bassänger.

Innehåll

Plattektonik. Jordens magnetfält och paleomagnetism. Jordens bildning. Dateringsmetoder och radioaktiva isotoper. Jordens form, tyngdkraftfält, geoiden, och isostasi. Seismicitet, källmekanismer, seismiska vågtyper. Konvektion i jordens mantel och kärna. Jordens sammansättning från kärna till litosfär. Struktur och bildning av oceanisk och kontinental jordskorpa.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin