Industriella produktionsfilosofier

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS303

Kod
1TS303
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta viktiga milstolpar inom utvecklingen av industriella produktionssystem,
  • beskriva de idag framträdande produktionsfilosofierna samt beskriva skillnader och likheter mellan dessa,
  • beskriva hur paradigmen "Industri 4.0" påverkar utvecklingen av industriella produktionssystem,
  • förklara hur produktionsfilosofier kan bidra till mer effektiv användning av avancerad dataanalys, simulering och optimeringsverktyg,
  • förklara hur avancerad dataanalys, simulering och optimeringsverktyg kan bidra till framgångsrik implementering av produktionsfilosofier i en verksamhet.

Innehåll

Utvecklingen från den första industriella revolutionen till dagens industri 4.0 och tjänsteproduktion. Historisk bakgrund till modern produktion och hur Scientific Management (Taylorism) kom att skapa basen för dagens framträdande produktionsfilosofier Lean, Six Sigma och Theory of Constraints. Mekanismer de olika produktionsfilosofierna använder sig av för att stödja verksamhetstrategiska förbättringsprocesser samt hur industri 4.0 och tjänstefiering tar vid i denna strävan att utveckla framtidens produktionssystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av grupparbeten.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (2 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin