Molekylärbiologi och genetik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG113

Kod
1BG113
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alternativ 1: Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 4/Matematik D, samt genomgången Organismernas evolution och mångfald 15 hp. Alternativ 2: Biovetenskap 30 hp samt genomgången Organismernas Evolution och mångfald 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för struktur, bildning av och funktion hos DNA, RNA och proteiner
  • redogöra för principerna för genreglering i prokaryota och eukaryota celler
  • beskriva konsekvenserna av olika typer av mutationer samt de system som reparerar mutationer
  • beskriva cellcykeln, mendelsk genetik, släktträd, rekombination, restriktionsenzymer, molekylär kloning, DNA-sekvensering, PCR
  • använda vissa och förstå ett flertal moderna molekylärbiologiska metoder för att belysa molekylära och genetiska frågeställningar
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa resultat från laborationer
  • resonera kring etiska aspekter av genetik.

Innehåll

Kursen är en introduktion till molekylärbiologi och genetik , samt de metoder som används inom dessa områden. Ämnesinnehållet är följande:

Genomets uppbyggnad: kromosomer, kromosomstruktur, extrakromosomalt arv. Den genetiska informationens molekylära grund: nukleinsyror och proteiner. DNA-replikation, DNA-reparation och mutationer, rekombination, transposition, transkription och translation. Exempel på reglering av genuttrycket. Arv av genetisk information: meios, sexuell fortplantning och klassisk genetik. Genteknik: restriktionskartläggning, kloning, uttryck av gener, DNA/RNA-sekvensering, PCR, CRISPR.

Genteknikens möjligheter, begränsningar och etik diskuteras. Att föra laborationsanteckningar övas.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer samt problemlösningsövningar.

Deltagande i laborationer samt vissa andra moment är obligatoriskt.

Examination

Ett skriftligt prov (7 hp) samt praktiska moment (laborationer and laborationsrapporter) 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i ett kurspaket och kan bara läsas samtidigt med kursen 1BG114 Mikroorganismers liv och interaktioner 5 hp.

Kan ej ingå i samma examen som 1BG101 Genetik och genteknik 15 hp eller 1BG111 Genetik och genteknik 10 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin