Programvaruteknisk baskurs

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS232

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS232
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N, Programvaruteknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp
  • Kandidatprogram i digital affärsutveckling

Ges även som fristående kurs

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • principiellt förklara datorsystems arkitektur och funktion,
  • redogöra för digital representation av text, bild, ljud och dokument,
  • redogöra för olika typer av programvara och förklara deras roll i en dators funktion.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • utföra vanliga aritmetiska och logiska operationer på binära, oktala och hexadecimala tal,
  • tillämpa problemlösningsmetodik systematiskt,
  • utveckla strukturerade problembeskrivningar och modellera algoritmer.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • relatera konceptuella modeller av algoritmer till deras implementationer.

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt hur en dator fungerar som ett system av samverkande komponenter, samt ger inblick i mikroprocessorns funktion. Olika typer av programvara diskuteras och begreppen högnivåspråk, kompilering och maskinkod ingår för att illustrera kopplingen mellan programvara, programvaruutveckling och exekvering av maskinkod i mikroprocessorn.

Vidare behandlas hur text, bild, ljud och dokument representeras i datorns minne. Utgångspunkten är träning i det binära talsystemet, inklusive grundläggande aritmetiska och logiska operationer på binära tal. Även hexadecimala och oktala tal behandlas för att ge en mer generell förståelse för positionssystem. Vidare behandlas begreppet datatyp, samt olika datatyper och relaterade operatorer.

Med utgångspunkt i mikroprocessorns arbetssätt och representation av data behandlas olika metoder för att tolka och modellera algoritmer. Här ingår också en reflektion över förhållandet mellan konceptuell representation av algoritmer och relaterade implementationer i högnivåspråk. Arbetet med algoritmer behandlas som en del i en övergripande problemlösningsmetodik, som består av att utifrån en beskrivning i naturligt språk skapa en strukturerad problemformulering, följt av att modellera en algoritm för att lösa problemet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin