Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3NR202

Kod
3NR202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 6 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- på grundläggande nivå redogöra för olika modellorganismers roll i forskning, hjärntrauma, ätstörningar, neurogenetik, minnesbildning, sömn och kognition

Färdighet och förmåga

- söka och identifiera relevant litteratur samt att inhämta information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

- sammanfatta information gällande forskningsresultat och presentera detta på ett populärvetenskapligt vis i form av en poster

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

Innehåll

Kursen avser att belysa forskning kring nervsystemets utveckling och funktion i såväl friskt som sjukt eller skadat tillstånd.

Under denna kurs kommer vi hantera följande block:

1 Introduktion av nervsystemet och lokomotion

2 Minnesbildning

3 Aptitreglering

4 Sömnreglering

5 Perception och kognition

Under kursen blir studenterna introducerade till hur man skapar en vetenskaplig poster samt hur en poster presenteras. Studenterna närvarar även vid en demonstration av hjärnans anatomi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, arbete med instuderingsfrågor och skapande av en poster.

Examination

Varje block består av två på varandra följande undervisningstillfällen. Instuderingsfrågor, som studenten ska besvara och lämna in, delas ut vid varje blocks första undervisningstillfälle .

Under kursens gång kommer studenterna att få välja ett ämne inom kursens ram. Utifrån ämnet ska studenterna skapa en populärvetenskaplig poster som utifrån litteraturstudier behandlar en aktuell frågeställning inom ämnet neurovetenskap. Studenten ska i slutet av kursen presentera sin poster vid ett obligatoriskt seminarium. 

För godkänt krävs  att alla instuderingsfrågor lämnats in och godkänts, deltagande i hjärndemonstrationen samt en godkänd poster och presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin