Sannolikhetsteori II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS036

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS036
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 oktober 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

60 hp varav 20 hp matematik. Sannolikhetsteori I eller Sannolikhet och statistik genomgången. Flervariabelanalys M, Flervariabelanalys eller Flervariabelanalys, allmän kurs genomgången. Linjär algebra II genomgången.

Mål

Ge studenten en teoretisk grund inom ämnet sannolikhetsteori för vidare studier i ämnet matematisk statistik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utföra variabelbytesberäkningar för flerdimensionella fördelningar och redogöra för satsen som dessa beräkningar bygger på;
  • använda och redogöra för begreppet betingning;
  • utföra beräkningar med transformer, såsom momentgenererande funktioner, och redogöra för deras teoretiska egenskaper;
  • redogöra för de viktigaste egenskaperna för flerdimensionella normalfördelningar;
  • redogöra för olika typer av konvergens för stokastiska variabler samt Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

Innehåll

Sannolikhetsteorins grundläggande begrepp, flerdimensionella stokastiska variabler, betingning, transformer, konvergensbegrepp, Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Matematisk statistik (1MS013), 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin