Flervariabelanalys, allmän kurs

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA017

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA017
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

5 hp matematik. Envariabelanalys eller Funktionslära för ingenjörer genomgången. Linjär algebra och geometri I, Algebra och geometri eller Algebra och vektorgeometri genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet, partiell derivata, gradient och differentierbarhet för funktioner av flera variabler;

* parametrisera kurvor och ytor;

* beräkna partiella derivator till elementära funktioner;

* använda sig av partiella derivator för att beräkna lokala och globala extremvärden - med och utan bivillkor;

* redogöra för multipelintegralens definition, beräkna multipelintegraler samt använda sig av multipelintegraler för att beräkna volymer, tyngdpunkter, m.m.;

* beräkna linjeintegraler av plana vektorfält;

* exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;

* formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;

* översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för matematisk behandling lämplig form;

* använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa problem inom kursens område;

* presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Polära, cylindriska och sfäriska koordinater. Parameterframställning av kurvor och ytor. Nivåkurvor och nivåytor. Båglängd. Skalära och vektorvärda funktioner av flera variabler. Partiella derivator, differentierbarhet, gradient, riktningsderivata, differential. Derivator av högre ordning. Kedjeregeln. Taylors formel. Optimeringsproblem: lokala och globala problem, problem med bivillkor i form av likheter. Multipelintegraler, variabelbyten främst med polära koordinater, generaliserade integraler, tillämpningar på volymberäkning, tyngdpunktsbestämning, m.m. Linjeintegraler av vektorfält. Greens sats i planet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, grupparbeten och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen utgör en del av tiopoängskursen Flervariabelanalys och kan därför inte tillgodoräknas i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin