Tillämpad bioinformatik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB519

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB519
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alt 1. 210 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 25 hp från avslutade profilkurser: Proteomik och metabolomik, Informationsutvinning I, Statistisk slutledning för bioinformatik, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem, Big data i biovetenskap, Genomanalys, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Automatiserad prediktiv modellering. Alt 2. 30 hp inom Masterprogrammet i bioinformatik inklusive 25 hp av följande kurser: Skriptprogrammering eller Programmering i Python, Statistisk slutledning för bioinformatik, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem, Big data i biovetenskap, Genomanalys, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett bioinformatiskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett bioinformatiskt projekt som syftar till att lösa ett biologiskt, biomedicinskt eller tekniskt problem
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
  • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
  • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet.

Innehåll

Studierna genomförs i form av projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och omfattar utveckling av nya verktyg eller tillämpningar av redan befintliga verktyg för att lösa biologiska och biomedicinska problem. Projekten kan t.ex. innefatta genomannotering, genexpressionsanalys, populationsgenetiska analyser eller modellering av metabola reaktionsvägar. Det ingår även träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Projektarbete och seminarier.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin