Analytisk kemi II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive Analytisk kemi I, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • hitta relevant vetenskaplig information inom området analytisk kemi
  • diskutera och praktiskt tillämpa analytiska metoder baserade på elektrokemi, atomär och molekylär spektroskopi, masspektrometri, kromatografiska metoder samt elektroseparation
  • planera och utföra en fullständig analysprocedur med val av lämplig teknik för att besvara

    analytiska frågeställningar

  • presentera erhållna resultat muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska
  • kontrollera och bedöma kemiska analysers kvalitet
  • utföra laborationsarbete med relevant dokumentation samt risk och

    säkerhetsbedömning

Innehåll

Översikt över den vetenskapliga litteraturen i analytisk kemi. Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat. Metodvalidering.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, demonstrationer, projektinriktade laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök.

Kursstart, laborationer, projekt, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid slutet av kursen. Tentamen motsvarar 6 hp och i kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 9 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet, laborationer och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin