Proteinvetenskap

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB433
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Något av följande: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 15 hp biokemi, alternativt (2) 60 hp varav minst 40 hp biologi samt 15 hp biokemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva biologiska processer för syntes och nedbrytning av peptider/proteiner
  • beskriva proteiners struktur på olika nivåer och hur proteiner veckas, bildar makromolekylära komplex och interagerar med andra molekyler
  • beskriva och använda kemiska och bioteknologiska strategier och metoder för att producera, isolera och modifiera proteiner samt för att bestämma deras grundläggande fysikalisk-kemiska, strukturella och funktionella egenskaper
  • förklara grundläggande samband mellan proteiners egenskaper och deras biologiska funktioner samt olika sjukdomsprocesser
  • analysera och tolka proteinsekvenser och -strukturer och använda sådan information för att förutsäga proteiners egenskaper
  • beskriva hur proteiner kan användas som läkemedel och för olika industriella och vetenskapliga ändamål
  • beskriva hur läkemedel riktade mot proteiner fungerar och hur man kan principiellt designa en molekyl som påverkar ett proteins normala funktion
  • presentera resultat genom att skriva en rapport utformad som en artikel och att framställa och presentera en vetenskaplig poster

Innehåll

Framställning och nedbrytning: Biologisk och rekombinant proteinsyntes. Biologisk och kemisk peptidsyntes. Post-translationella och kemiska modifieringar. Genteknik och riktad evolution. Proteinnedbrytning. Proteinevolution.

Proteinstruktur, funktion och bioinformatik: Proteinveckning och strukturbestämning. Analys av proteinstruktur med hjälp av molekylgrafik. Proteininteraktioner. Exempel på proteiner: enzymer, membranproteiner, strukturproteiner, DNA-bindande regulatoriska proteiner. Struktur- funktionssamband. Introduktion till databaser för proteinsekvenser, strukturer och funktioner samt proteinbioinformatiska verktyg och metoder.

Tillämpningar: Användning av proteiner inom bioteknisk och medicinsk forskning och utveckling. Proteiners betydelse vid utveckling av olika typer av läkemedel. Läkemedelsutvecklingsstrategier.

Praktiska och teoretiska lab-projekt: bioteknologiska och biokemiska tekniker för att producera och karaktärisera ett enzym. Proteinkristallisering.

Studier av hur ett givet läkemedel fungerar på biokemisk nivå.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Övningar och projekt utföres individuellt eller i grupp.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (7 hp) examineras under kursens gång. En övergripande skriftlig tentamen (8 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga examinerade moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Proteiners struktur och funktion (1KB403, 1KB422) samt Proteiner och läkemedel (1KB404, 1KB423).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin