Kemisk molekylär design

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB453

Kod
1KB453
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi, varav 10 hp organisk kemi. 5 hp biokemi rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva, diskutera och genomföra design av molekyler för igenkänning av små organiska molekyler såväl som större biomolekyler, framförallt proteiner
  • beskriva och diskutera egenskaper och principer som är gemensamma för bindning av molekyler till varandra och för enzymkatalys
  • planera design och kemisk modifikation av proteiner
  • utvärdera förhållandet mellan nytta och insats vid design och syntes av organiska molekyler som binder till olika målmolekyler
  • redogöra för hur grundläggande principer för kemisk molekylär design kan tillämpas vid design av funktionella biomaterial

Innehåll

Studier och jämförelse av molekylär igenkänning mellan olika typer av molekyler: små vs små (supramolekylär kemi), små vs stora (läkemedel-protein och substrat-enzym interaktioner), stora vs stora (protein-protein interaktioner).

Tillämpning av dessa principer vid design av molekyler som inhiberar växelverkan mellan biomakromolekyler samt mellan ligander och biomakromolekyler, för utveckling av kemiska verktyg och läkemedel.

Modifiering och design av enzymer och katalytiskt aktiva polypeptider.

Design av funktionella ytor och polymera biomaterial.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteratursökningar, grupparbeten och teoretiska projekt. Träning ges i muntlig och skriftlig kommunikation. Seminarier och projekt är obligatoriska.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut och motsvarar 7 hp. Seminariet och projektet motsvarar 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin