Kosmiska katastrofer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA230

Kod
1FA230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva astronomiska fenomen med potential att kraftigt förändra förutsättningarna för livet på jorden
  • redogöra för de tidsskalor inom vilka olika kosmiska hot kan tänkas bli relevanta
  • redogöra för möjliga kosmologiska undergångsscenarion och de osäkerheter som finns kring universums framtida utveckling
  • diskutera kring rimligheten för enskilda människor, kontra mänskligheten i stort, att oroa sig över faror från rymden

Innehåll

Kometer och asteroider, solen och solsystemets framtid, supernovor, gammablixtar, svarta hål och aktiva galaxkärnor, faror från Vintergatan, Vintergatans framtid, universums utveckling från Big Bang och in i den avlägsna framtiden, kosmologiska undergångsscenarion.

Undervisning

Föreläsningar med diskussioner.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin